15 noiembrie 2022

Regulament Tombolă „Deschidere Agroland MEGA Caracal”

Câștigători Tombolă:

 1. Dumitrescu Catalina
 2. Gird Dorina
 3. Zorzoli Lenuta
 1. Organizator

Tombola „Deschidere Agroland MEGA Caracal”, denumită în continuare TOMBOLĂ, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. TOMBOLA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a TOMBOLEI.

TOMBOLA se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Caracal, de pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 80, în perioada 17 – 30 noiembrie 2022.

3. Înscrierea în TOMBOLĂ

Înainte de a intra în TOMBOLĂ, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul TOMBOLEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la TOMBOLĂ sunt:

 • Vino în magazin, cumpără orice produs și primești talonul pentru a te înscrie la tombolă

4. Dreptul de participare

Poate participa la această TOMBOLĂ orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Fiecărui talon i se va aloca un număr, care va fi ulterior folosit pentru tragerea la sorți printr-un sistem automatizat (random.org). Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 9 decembrie. Rezultatele TOMBOLEI vor fi afișate pe pagina regulamentului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind datele comunicate de aceștia prin completarea formularului de înscriere: Numele de familie și Prenumele.

În cadrul acestei TOMBOLE, vom acorda un singur premiu prin SMS. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o adresă de e-mail care a mai câștigat un premiu în cadrul acestei TOMBOLE, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă adresă de e-mail. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

 1. Premiile TOMBOLEI

Organizatorul se angajează să ofere 3 premii în valoare totală de 300 de lei sub formă de vouchere. Cele 3 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Caracal, de pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 80, până în 31 decembrie 2022.

În cadrul acestei Tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului TOMBOLEI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestei TOMBOLE vor fi trimise în format electronic, pe numerele de telefon ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Caracal, codul voucherului primit prin SMS – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea TOMBOLEI se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. ORGANIZATORUL acționează în calitate de OPERATOR conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în TOMBOLĂ.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării TOMBOLEI vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat între paranteze atunci cand se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal) în temeiul obținerii consimțământului în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

• organizarea și desfășurarea TOMBOLEI, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;

• utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri promoționale si publicitare în legatura cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);

• transmiterea de comunicari comerciale în scop de marketing cum ar fi: oferte cu privire la produsele ORGANIZATORULUI, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

• prelucrări automate, inclusiv profilare (consimțământul persoanelor vizate);

• plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a ORGANIZATORULUI);

• în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Agroland în scopul participării la TOMBOLĂ, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

• soluționarea oricăror plângeri in legatură cu organizarea și desfășurarea TOMBOLEI și acordarea discounturilor menționate;

• punerea în aplicare a prevederilor REGULAMENTULUI pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al ORGANIZATORULUI);

• Activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a ORGANIZATORULUI.

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, ORGANIZATORUL va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză sa comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la TOMBOLĂ, nu vor fi eligibili să participe la această TOMBOLĂ.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal:

ORGANIZATORUL poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• Partenerii săi, acționând fie ca OPERATORI, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea TOMBOLEI.

• Altor societăți din Grup

• Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

• Furnizori de telefonie mobilă

• Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim)

Durata de păstrare a datelor:

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul TOMBOLEI vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentară de minimum 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție).

Cu privire la datele cumpărătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi.

Incepand cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la OPERATOR confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;
 • Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și OPERATORUL nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d. Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante:

 • În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care îi permite OPERATORULUI să verifice exactitatea acestor date;
 • În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • În cazul în care OPERATORUL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
 • În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale OPERATORULUI prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

Retragerea consimțământului și dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al OPERATORULUI, din motive care țin de situația lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în urmatoarele situatii:

Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite OPERATORULUI furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, OPERATORUL poate sa transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta OPERATORUL utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Timișoara str Gării nr 14 Jud Timis.

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera ca le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la TOMBOLĂ se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea TOMBOLEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această TOMBOLĂ, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului TOMBOLEI

Participarea la această TOMBOLĂ implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la TOMBOLĂ, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament Tombolă „Deschidere Agroland MEGA Caracal”

Câștigători Tombolă:

 1. Dumitrescu Catalina
 2. Gird Dorina
 3. Zorzoli Lenuta
 1. Organizator

Tombola „Deschidere Agroland MEGA Caracal”, denumită în continuare TOMBOLĂ, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. TOMBOLA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a TOMBOLEI.

TOMBOLA se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Caracal, de pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 80, în perioada 17 – 30 noiembrie 2022.

3. Înscrierea în TOMBOLĂ

Înainte de a intra în TOMBOLĂ, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul TOMBOLEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la TOMBOLĂ sunt:

 • Vino în magazin, cumpără orice produs și primești talonul pentru a te înscrie la tombolă

4. Dreptul de participare

Poate participa la această TOMBOLĂ orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Fiecărui talon i se va aloca un număr, care va fi ulterior folosit pentru tragerea la sorți printr-un sistem automatizat (random.org). Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 9 decembrie. Rezultatele TOMBOLEI vor fi afișate pe pagina regulamentului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind datele comunicate de aceștia prin completarea formularului de înscriere: Numele de familie și Prenumele.

În cadrul acestei TOMBOLE, vom acorda un singur premiu prin SMS. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o adresă de e-mail care a mai câștigat un premiu în cadrul acestei TOMBOLE, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă adresă de e-mail. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

 1. Premiile TOMBOLEI

Organizatorul se angajează să ofere 3 premii în valoare totală de 300 de lei sub formă de vouchere. Cele 3 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Caracal, de pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 80, până în 31 decembrie 2022.

În cadrul acestei Tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului TOMBOLEI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestei TOMBOLE vor fi trimise în format electronic, pe numerele de telefon ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Caracal, codul voucherului primit prin SMS – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea TOMBOLEI se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. ORGANIZATORUL acționează în calitate de OPERATOR conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în TOMBOLĂ.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării TOMBOLEI vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat între paranteze atunci cand se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal) în temeiul obținerii consimțământului în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

• organizarea și desfășurarea TOMBOLEI, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;

• utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri promoționale si publicitare în legatura cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);

• transmiterea de comunicari comerciale în scop de marketing cum ar fi: oferte cu privire la produsele ORGANIZATORULUI, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

• prelucrări automate, inclusiv profilare (consimțământul persoanelor vizate);

• plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a ORGANIZATORULUI);

• în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Agroland în scopul participării la TOMBOLĂ, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

• soluționarea oricăror plângeri in legatură cu organizarea și desfășurarea TOMBOLEI și acordarea discounturilor menționate;

• punerea în aplicare a prevederilor REGULAMENTULUI pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al ORGANIZATORULUI);

• Activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a ORGANIZATORULUI.

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, ORGANIZATORUL va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză sa comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la TOMBOLĂ, nu vor fi eligibili să participe la această TOMBOLĂ.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal:

ORGANIZATORUL poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• Partenerii săi, acționând fie ca OPERATORI, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea TOMBOLEI.

• Altor societăți din Grup

• Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

• Furnizori de telefonie mobilă

• Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim)

Durata de păstrare a datelor:

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul TOMBOLEI vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentară de minimum 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție).

Cu privire la datele cumpărătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi.

Incepand cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la OPERATOR confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;
 • Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și OPERATORUL nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d. Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante:

 • În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care îi permite OPERATORULUI să verifice exactitatea acestor date;
 • În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • În cazul în care OPERATORUL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
 • În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale OPERATORULUI prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

Retragerea consimțământului și dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al OPERATORULUI, din motive care țin de situația lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în urmatoarele situatii:

Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite OPERATORULUI furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, OPERATORUL poate sa transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta OPERATORUL utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Timișoara str Gării nr 14 Jud Timis.

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera ca le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la TOMBOLĂ se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea TOMBOLEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această TOMBOLĂ, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului TOMBOLEI

Participarea la această TOMBOLĂ implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la TOMBOLĂ, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]