21 iunie 2022

Regulament Campanie “Activează Voucherul de 50 de lei”

*În conformitate cu prezentul regulament.

Informare clienți:

În baza art 3 din Regulament , Campania “Activează Voucherul de 50 de lei” încetează în data de 18.11.2022 din cauza apariției unor situații care ține de securitatea desfășurări campaniei, aflate în afara controlului Organizatorului.

Regulament Campanie “Activează Voucherul de 50 de lei”

1.Organizator

Campania “Activează Voucherul de 50 de lei”, denumită în continuare CAMPANIE, esteorganizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CAMPANIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2.Locul și perioada de desfăşurare a CAMPANIEI

CAMPANIA se desfăşoară în magazinele:

Agroland MEGA Afumați – șos. Bucuresti-Urziceni, nr. 254

Agroland MEGA Balș – str. Depozitelor, nr. 1A, unit. 5, Centrul Joy

Agroland MEGA Bolintin-Vale – str. Poarta Luncii, nr. 74

Agroland MEGA Craiova – Calea Bucuresti, nr. 78, Electroputere Mall, corp C1

Agroland MEGA Fundeni – șos. Fundeni, nr. 40, sector 2

Agroland MEGA Mogoșoaia – str. București – Târgoviște, nr. 50, Sector 1

Agroland MEGA Miroslava – str. Constantin Langa, 91B

Agroland MEGA Moșnița – Strada Principala nr. 2

Agroland MEGA Pașcani – str. Moldovei, 17 bis, Retail Park

Agroland MEGA Sf. Gheorghe – str. Lunca Oltului, nr. 3

Agroland MEGA Sibiu – Calea Șurii Mari, 39b

Agroland MEGA Timisoara – Strada Stan Vidrighin nr. 7, Timișoara

în perioada 12.05.2022 – 31.01.2023.

3.Condiții generale

Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a nu acorda Voucherul persoanelor care falsifică procedura de participare și/ sau funcționare a CAMPANIEI, care încalcă prezentul Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de a participa în CAMPANIE, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la CAMPANIE și nu i se va acorda Voucherul aferent.

Dacă, din orice motiv, această CAMPANIE nu se poate desfășura conform planificării din cauza unor situații aflate în afara controlului ORGANIZATORULUI, din cauza fraudei, a problemelor tehnice sau din orice alte cauze care, în opinia ORGANIZATORULUI, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a CAMPANIEI, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda CAMPANIA. Atunci cand CAMPANIA încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice înainte de finalul Perioadei de desfășurare a CAMPANIEI, se va face un anunț oficial.

4.Înscrierea în CAMPANIE și mod de utilizare vouchere

Înainte de a intra în CAMPANIE, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CAMPANIEI.

Procesul de înscriere în CAMPANIE este:

* În perioada 12.05.2022 – 31.08.2022, clienții primesc la casa de marcat câte o bulină Agroland pentru fiecare 50 de lei cheltuiți în magazin, împreună cu cartonașul cu Voucherul de 50 de lei, în limita a unui singur cartonaș și a maxim 10 buline/zi/client.

* Bulinele pot fi adunate cumpărând orice produs comercializat în magazinele Agroland ce iau parte la CAMPANIE.

* Voucherul de 50 de lei se activează în momentul în care clientul colectează cele 10 buline și le lipește pe spatele voucherului, în spațiile dedicate bulinelor.

* Voucherul de 50 de lei poate fi folosit din momentul completării lui, până în 31 ianuarie 2023.

*Începând cu data de 31.01.2023, voucherele neutilizate își pierd valabilitatea.

*ATENȚIE: Este posibilă folosirea unui singur voucher de reducere pe bon și se pot folosi mai multe vouchere în aceeași zi, de către același client, dar pe bonuri diferite.

*Clientul nu poate primi contravaloarea în bani a voucherelor.

*Voucherele nu se pot folosi cumulat cu vouchere din alte campanii.

*Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii cuponului în bani sau a altor obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor/ valorii cuponului.

* În momentul în care casierii primesc un voucher completat, vor scade 50 de lei din valoarea totală a bonului fiscal. Odată folosit, voucherul clientului rămâne la casierul Agroland.

*Clientul este obligat să completeze formularul intitulat „Formular Campanie „Activează Voucherul de 50 de lei”” oferit de către casier, pentru a beneficia de reducere.

*Clientul poate folosi un voucher o singura data.

*Fiecare Voucher de 50 de lei are un cod unic. Ne rezervăm dreptul de a verifica autenticitatea voucherului înainte de a fi folosit ca metodă de plată de către client. În cazul în care se dovedește că un alt voucher cu același cod a fost deja folosit ca metodă de plată în magazinele participante în campanie, ne rezervăm dreptul de a refuza folosirea voucherului respectiv.

5.Dreptul de participare

Poate participa la această CAMPANIE orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, NU pot participa la CAMPANIE angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

6.Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CAMPANIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CAMPANIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această CAMPANIE, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7.Modificări ale Regulamentului CAMPANIEI

Participarea la această CAMPANIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) in magazine sau online pe www.agroland.ro/c/voucher-fidelitate, cat si la sediul Organizatorului, din Timisoara , str Gării nr 14, Jud Timis.

8.Limitarea răspunderii

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

9.Forța majoră

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10.Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11.Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

•organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discount-urilor la produsele participante;

• utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

• transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

• prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanelor vizate);

• plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

• in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Agroland in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

• solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor mentionate;

• punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

• Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

• Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

• Altor societati din Grup

• Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

• Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila

• Furnizorii produselor participante la Campanie

• Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar -contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi.

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

d. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

e. Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

f. Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

g. Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

h. In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

i. In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

j. In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

k. In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Timisoara str Gării nr 15 Jud Timis.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12.Temeiul legal

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

13.Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CAMPANIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de

e-mail: [email protected]

Regulament Campanie “Activează Voucherul de 50 de lei”

*În conformitate cu prezentul regulament.

Informare clienți:

În baza art 3 din Regulament , Campania “Activează Voucherul de 50 de lei” încetează în data de 18.11.2022 din cauza apariției unor situații care ține de securitatea desfășurări campaniei, aflate în afara controlului Organizatorului.

Regulament Campanie “Activează Voucherul de 50 de lei”

1.Organizator

Campania “Activează Voucherul de 50 de lei”, denumită în continuare CAMPANIE, esteorganizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CAMPANIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2.Locul și perioada de desfăşurare a CAMPANIEI

CAMPANIA se desfăşoară în magazinele:

Agroland MEGA Afumați – șos. Bucuresti-Urziceni, nr. 254

Agroland MEGA Balș – str. Depozitelor, nr. 1A, unit. 5, Centrul Joy

Agroland MEGA Bolintin-Vale – str. Poarta Luncii, nr. 74

Agroland MEGA Craiova – Calea Bucuresti, nr. 78, Electroputere Mall, corp C1

Agroland MEGA Fundeni – șos. Fundeni, nr. 40, sector 2

Agroland MEGA Mogoșoaia – str. București – Târgoviște, nr. 50, Sector 1

Agroland MEGA Miroslava – str. Constantin Langa, 91B

Agroland MEGA Moșnița – Strada Principala nr. 2

Agroland MEGA Pașcani – str. Moldovei, 17 bis, Retail Park

Agroland MEGA Sf. Gheorghe – str. Lunca Oltului, nr. 3

Agroland MEGA Sibiu – Calea Șurii Mari, 39b

Agroland MEGA Timisoara – Strada Stan Vidrighin nr. 7, Timișoara

în perioada 12.05.2022 – 31.01.2023.

3.Condiții generale

Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a nu acorda Voucherul persoanelor care falsifică procedura de participare și/ sau funcționare a CAMPANIEI, care încalcă prezentul Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de a participa în CAMPANIE, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la CAMPANIE și nu i se va acorda Voucherul aferent.

Dacă, din orice motiv, această CAMPANIE nu se poate desfășura conform planificării din cauza unor situații aflate în afara controlului ORGANIZATORULUI, din cauza fraudei, a problemelor tehnice sau din orice alte cauze care, în opinia ORGANIZATORULUI, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a CAMPANIEI, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda CAMPANIA. Atunci cand CAMPANIA încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice înainte de finalul Perioadei de desfășurare a CAMPANIEI, se va face un anunț oficial.

4.Înscrierea în CAMPANIE și mod de utilizare vouchere

Înainte de a intra în CAMPANIE, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CAMPANIEI.

Procesul de înscriere în CAMPANIE este:

* În perioada 12.05.2022 – 31.08.2022, clienții primesc la casa de marcat câte o bulină Agroland pentru fiecare 50 de lei cheltuiți în magazin, împreună cu cartonașul cu Voucherul de 50 de lei, în limita a unui singur cartonaș și a maxim 10 buline/zi/client.

* Bulinele pot fi adunate cumpărând orice produs comercializat în magazinele Agroland ce iau parte la CAMPANIE.

* Voucherul de 50 de lei se activează în momentul în care clientul colectează cele 10 buline și le lipește pe spatele voucherului, în spațiile dedicate bulinelor.

* Voucherul de 50 de lei poate fi folosit din momentul completării lui, până în 31 ianuarie 2023.

*Începând cu data de 31.01.2023, voucherele neutilizate își pierd valabilitatea.

*ATENȚIE: Este posibilă folosirea unui singur voucher de reducere pe bon și se pot folosi mai multe vouchere în aceeași zi, de către același client, dar pe bonuri diferite.

*Clientul nu poate primi contravaloarea în bani a voucherelor.

*Voucherele nu se pot folosi cumulat cu vouchere din alte campanii.

*Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii cuponului în bani sau a altor obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor/ valorii cuponului.

* În momentul în care casierii primesc un voucher completat, vor scade 50 de lei din valoarea totală a bonului fiscal. Odată folosit, voucherul clientului rămâne la casierul Agroland.

*Clientul este obligat să completeze formularul intitulat „Formular Campanie „Activează Voucherul de 50 de lei”” oferit de către casier, pentru a beneficia de reducere.

*Clientul poate folosi un voucher o singura data.

*Fiecare Voucher de 50 de lei are un cod unic. Ne rezervăm dreptul de a verifica autenticitatea voucherului înainte de a fi folosit ca metodă de plată de către client. În cazul în care se dovedește că un alt voucher cu același cod a fost deja folosit ca metodă de plată în magazinele participante în campanie, ne rezervăm dreptul de a refuza folosirea voucherului respectiv.

5.Dreptul de participare

Poate participa la această CAMPANIE orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, NU pot participa la CAMPANIE angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

6.Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CAMPANIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CAMPANIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această CAMPANIE, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7.Modificări ale Regulamentului CAMPANIEI

Participarea la această CAMPANIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) in magazine sau online pe www.agroland.ro/c/voucher-fidelitate, cat si la sediul Organizatorului, din Timisoara , str Gării nr 14, Jud Timis.

8.Limitarea răspunderii

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

9.Forța majoră

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10.Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11.Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

•organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discount-urilor la produsele participante;

• utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

• transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

• prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanelor vizate);

• plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

• in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Agroland in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

• solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor mentionate;

• punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

• Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

• Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

• Altor societati din Grup

• Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

• Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila

• Furnizorii produselor participante la Campanie

• Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar -contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi.

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

d. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

e. Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

f. Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

g. Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

h. In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

i. In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

j. In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

k. In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Timisoara str Gării nr 15 Jud Timis.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12.Temeiul legal

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

13.Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CAMPANIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de

e-mail: [email protected]